EPS (Expanded polystyrene)

EPS는 폴리스티렌(PS) 수지에 발포제를 함침시킨 발포성 수지로, EPS는 용도에 따라 포장용, 건축용, 특수용으로 구분되어 사용되고 있습니다.

Soo Kyung Chemical Co., Ltd. 62-16, Pungsesandan 4-ro, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 31214 Korea

CopyrightⓒSoo Kyung Chemical Co., Ltd.